Elzak d.o.o. - prodaja in servis črpalk

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI ELZAK d.o.o.

Podjetje: ELZAK d.o.o., Kamniška cesta 24a, 1235 Radomlje
Davčna številka: SI89597818
Matična številka: 663333100

 

Splošno

 • V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe ELZAK d.o.o.
 • Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe ELZAK d.o.o. pisno potrjeni.
 • Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe ELZAK d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti.
 • Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe ELZAK d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
 • Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe ELZAK d.o.o.

Ponudbe, naročila

 • Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.
 • Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.
 • K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

Sklepanje pogodbe na daljavo

 • Pogodbe na daljavo so sklenjene pisno ali ustno med ponudnikom in kupcem z izdajo potrdila naročila s pomočjo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki omogoča sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. Za sredstvo za komuniciranje na daljavo šteje tudi elektronska pošta ali telefonski pogovor. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je torej sklenjena v trenutku, ko ponudnik pisno ali ustno potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za družbo ELZAK d.o.o., kot za kupca.

 

Kupec pred sklenitvijo pogodbe na daljavo od ponudnika pridobi informacije:

 • Naslov in sedež podjetja, telefonsko številko in naslov elektronske pošte podjetja, po potrebi pa tudi naslov podjetja v imenu katerega deluje:

ELZAK d.o.o.
Kamniška cesta 24a
1230 Radomlje
01 729 42 56
grundfos.servis@elzak.si

 • Podrobnost drugega sredstva spletnega komuniciranja, kadar podjetje zagotovi drugo sredstvo spletnega komuniciranja. Drugo sredstvo spletnega komuniciranja zagotavlja, da lahko potrošnik vodi kakršnokoli korespondenco s podjetjem na trajnem nosilcu podatkov, vključno z datumom in časom take korespondence.

Osebni maili: ime.priimek@elzak.si ali službene mobilne številke

 • Naslov na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost: ELZAK d.o.o.:

ELZAK d.o.o., Kamniška cesta 24a, 1235 Radomlje

 • Stroški povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, se ne razlikujejo od osnovne tarife.
 • Podatek, da je bila cena prilagojena na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, če je potrebno.
 • Pogojih, rokih in postopkih za uveljavljanje pravic od odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135., in 136. členom tega zakona. Obrazec priložen spodaj. Točka 5 tega poslovnika.
 • Navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe. Točka 5 tega poslovnika.
 • Stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.
 • Stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 132. ali tretjim odstavkom 133. člena zakona.
 • Neobstoj pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
 • Minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe. Točka 5. tega poslovnika.
 • Pologih in drugih finančnih obveznostih potrošnika na podlagi pogodbe.
 • Izvensodno reševanje sporov in drugih pravnih sredstev. Točka 7 tega poslovnika.
 • Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom na sedežu družbe ELZAK d.o.o. se šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenega blaga.
 • Ponudnik kupcu skupaj z blagom izda račun.

 

Odloženo plačilo in zavarovanje plačila

 • Kreditni limit odobri ELZAK d .o.o. na podlagi bonitete partnerja, dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto, ter predloženih instrumentov zavarovanja plačila.
 • ELZAK d.o.o. v primeru odloženega plačila od kupca zahteva zavarovanje plačil z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila.

ELZAK d.o.o. strankam omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu* (omejitev gotovinskega plačevanja do 420 € z DDV za pravne osebe)
 • z nakazilom na račun upravitelja mimovrste=) po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (MasterCard®, Visa, Visa Electron, BA Maestro, Diners club)
 • odloženo plačilo (velja za organizacije javne in lokalne uprave ter podjetja, ki dosegajo ustrezno boniteto).

*Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun ELZAK d.o.o. po ponudbi/predračunu, pri čemer še vedno velja cena.

 

Jamčevalni zahtevki v primeru neskladnosti blaga

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice zaradi neskladnosti blaga v kolikor je obvestil podjetje ELZAK d.o.o. in sicer pod pogoji in v naslednjem vrstnem redu:

 • zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga (popravilo ali zamenjava);
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Brezplačna vzpostavitev skladnosti blaga

Potrošnik lahko zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko obvesti o neskladnosti blaga podjetje ELZAK d.o.o., ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje ELZAK d.o.o. obvesti potrošnika pred potekom 30 dnevnega roka roka.

 

Zamenjave

 • Da bi se vzpostavila skladnost blaga kupcem omogočamo, da izberejo med popravilom blaga ali zamenjavo blaga z novim blagom. Zamenjava je mogoča v trgovini ELZAK d.o.o. ali s pošiljanjem izdelkov na naš naslov.
 • Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamčevalnih zahtevkov, če o napaki obvesti prodajalca v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
 • Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti od dneva nakupa.

Odstop od pogodbe zaradi neskladnosti blaga

V kolikor kupec odstopi od pogodbe zaradi neskladnosti blaga bo ELZAK d.o.o. izvedel vrnitev vplačila nemudoma, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku na kartico s katero je plačal svoj nakup preko spleta ali na izbrani TRR.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

 • Kupec – fizična oseba ima v  skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da vrne kupljeno blago brez navedbe razloga. O nameravanem vračilu nas mora kupec pisno obvestiti najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga in sicer preko kontaktnega obrazca oz. elektronske pošte na elektronski naslov grundfos.servis@elzak.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 14 dneh. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku 14 dni od prejetja blaga se šteje za sporočilo o nameravanem vračilu.
 • Blago morate vrniti v ustrezni embalaži, z originalno etiketo, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, izdelek pa ne sme imeti vidnih znakov uporabe. Obvezno priložite tudi originalni račun ter podatke o vašem transakcijskem računu, na katerega želite vračilo kupnine. Naslov za vračilo blaga prodajalcu je ELZAK d.o.o., Kamniška cesta 24a, 1235 Radomlje. Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke ter da blago ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oz. drugo ustrezno varno embalažo).
 • V primeru odstopa od pogodbe družba ELZAK d.o.o. nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Družba ELZAK d.o.o. vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Omogočamo tudi zamenjavo izdelka iz obstoječega prodajnega programa družbe ELZAK d.o.o. V primeru menjave stroške poštnine krije kupec.
 • Pričetek postopka vračila pričnete z IZPOLNITVIJO OBRAZCA za odstop od pogodbe. (spodaj)

 

Reševanje sporov

 • Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med družbo ELZAK d.o.o. in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
 • O morebitnih sporih bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Domžalah..
 • Skladno z zakonskimi normativi spletna stran www.elzak.si v lastništvu družbe ELZAK d.o.o., ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 • Družba ELZAK d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje, varstvo podatkov ter druga področja, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani elzak.si.
 • Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Zgornje Jarše, 16.03.2023                                                               ELZAK d.o.o.

Špela Kraupner Kovič, direktorica

 

 

– OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

© 2020, Elzak d.o.o. - vse pravice pridržane

+386 (0)41 262 239